Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 13-7, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, nhưng các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại của tỉnh. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đã chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ về tuyên truyền thông tin đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực. Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại tại địa phương, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng, kịp thời thông tin về hoạt động thông tin đối ngoại theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung và hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại được chú trọng, nhất là việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về sự phát triển của tỉnh đến với Nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế. Công tác đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, tổ chức phản động, xử lý vi phạm trên mạng xã hội được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2030; chương trình hành động, kế hoạch, đề án của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đối ngoại, thông tin đối ngoại. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thông tin đối ngoại tại địa phương, đơn vị mình. Các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại của đất nước, của tinh. Phát huy và tận dụng có hiệu quả công nghệ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, phát động, đôn đốc cán bộ, đảng viên, phóng viên các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XIII…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã tác động tích cực đến việc triển khai thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tuyên truyền, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, các khâu đột phá về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thu hút được nhiều nhà đầu tư vào tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt. Theo đó, trong thời gian tới, cần tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa XIII); chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đối với các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của đất nước của tỉnh; tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh. Kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh đảm bảo thực chất, hiệu quả.

NN