Tổ khảo sát Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thuận Nam về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 11- 7, Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm chủ trì việc với Huyện ủy Thuận Nam về Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU gắn với Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh- sạch- đẹp.

Thực hiện Nghị quyết số 09, Chỉ thị số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam ban hành Chương trình hành động, UBND huyện ban hành 4 kế hoạch. Đến nay, huyện đã triển khai 7 công trình thực hiện các dự án theo Đề án Ninh Thuận xanh- sạch- đẹp, trong đó, 5 công trình hệ thống cây xanh, 2 công trình điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã Phước Minh và Phước Nam với tổng mức đầu tư hơn 15,3 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2021, các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiến hành trồng mới hơn 166.000 cây xanh, hoa, cây cảnh tại các khu vực công cộng, các trục đường liên xã, liên thôn và các trục đường chính nội đồng. Đến nay, có 8/8 xã thực hiện phương án thu gom rác thải, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 6/8 xã thực hiện phương án thu gom rác thải theo mô hình không tiếp đất. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý trên toàn huyện đạt 91%. Song song với đó, huyện chú trọng công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý đô thị; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất thải của các hộ chăn nuôi, các cơ sở sản xuất, chế biến. Công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức. Huyện cũng chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận và các hội, đoàn thể, gắn với đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 và Chỉ thị số 48… Qua đó, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng dân cư góp phần hoàn thành định hướng phát triển nền kinh tế xanh, an toàn, bền vững.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả toàn diện, nổi bật mà huyện Thuận Nam đạt được trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09 và Chỉ thị số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh, Thuận Nam là vùng trọng điểm kinh tế phía Nam của tỉnh với nhiều ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế như du lịch, công nghiệp, công nghiệp chế biến,... điều này đặt ra cho huyện những thách thức về vấn đề môi trường. Do đó, để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra về xây dựng Ninh Thuận xanh- sạch- đẹp, thời gian tới, Huyện ủy cần tiếp tục lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng địa bàn dân cư, hộ gia đình; quá trình xây dựng kế hoạch cần đề xuất các chỉ tiêu hợp lý về xanh- sạch- đẹp; rà soát lại các quy hoạch, thiết kế đáp ứng yêu cầu đồng bộ trong việc thực hiện các tiêu chí xanh- sạch- đẹp; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề vệ sinh môi trường; phát huy vai trò của Mặt trận, hội, đoàn thể và từng cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và xử lý các vấn đề vệ sinh môi trường; xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, chú trọng công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ Nhân dân…