Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; ngày 2-7-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2870/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Phong trào thi đua vì người nghèo).

Kế hoạch hướng đến mục đích, mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều ở mức 1,5-2%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo ở huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm; 50% số xã, thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn khác, nhằm hướng đến “Vì một Ninh Thuận không còn người nghèo”.

Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung kế hoạch để xây dựng kế hoạch, chương trình phát động thi đua và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực chương trình mục tiêu giảm nghèo) và Sở Nội vụ trước ngày 30-7-2022 để tổng hợp, theo dõi.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua vì người nghèo, gắn phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của từng tổ chức. Các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh căn cứ vào đặc điểm tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Phong trào thi đua vì người nghèo thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; triển khai sâu rộng Phong trào thi đua vì người nghèo với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào thi đua vì người nghèo, tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua theo thẩm quyền.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn công tác khen thưởng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua vì người nghèo; thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và trình khen thưởng cấp Nhà nước đảm bảo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo quy định.

Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giảm nghèo, phối hợp tuyên truyền mô hình mới, cách làm hay, tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua vì người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh trao đổi với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ để giải quyết.