Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XI: Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

Ngày 30-6, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ sáu. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XI diễn ra trong bối cảnh cả tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế; đây cũng là năm đầu triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và năm đầu triển khai đầu tư công trung hạn 5 năm, định hướng quy hoạch phát triển tỉnh 5 năm và 10 năm. Do đó, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý để phân bổ kinh phí thực hiện các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư dự án, công trình theo phân bổ Chính phủ và các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư phát triển 5 năm, 10 năm của Quốc hội và Chính phủ.

Các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp lần này tập trung thảo luận, thông qua các nội dung liên quan đến đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đúng tiến độ làm tiền đề, động lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ nghiên cứu sâu kỹ cơ sở pháp lý và bám sát thực tiễn của địa phương, cân nhắc sự tác động ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các đối tượng khác có liên quan, khả năng nguồn lực thực hiện và tính khả thi của các nghị quyết để thảo luận, tham gia ý kiến chất lượng, sát đúng làm cơ sở cho HĐND tỉnh xem xét ban hành những quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần khơi thông nguồn lực thực hiện nhiệm vụ KT-XH, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đã báo cáo tóm tắt 7 tờ trình Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa- Xã hội về kết quả thẩm tra các tờ trình Dự thảo Nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua 7 nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, góp phần giúp kỳ họp thành công tốt đẹp. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp lần này hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng tới sự phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức thực hiện; tranh thủ hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao nhất. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và mỗi đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả.

--------

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần thứ sáu HĐND tỉnh Khóa XI:

Các đại biểu tham dự biểu quyết thông qua các nghị quyết.

- Nghị quyết Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước đầu tư trung hạn và hằng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nghị quyết Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước và Bác Ái.

- Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn.

- Nghị quyết Phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và kinh phí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.