Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 30-6, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh tình hình kinh tế những tháng đầu năm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất, kinh doanh hồi phục, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng... đã đạt những kết quả quan trọng, tích cực. Cụ thể: Kết quả thu ngân sách ước đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021. Có 16/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 55%). Kết quả thu theo địa bàn có 47/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (đạt trên 58%), 45/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022 tại điểm cầu tỉnh ta.

Trên cơ sở nhận định một số khó khăn, hạn chế công tác quản lý thuế 6 tháng đầu năm như: Tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý vẫn còn ở mức cao và có xu hướng tăng (tổng số tiền nợ thuế ước tính là 132.460 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ); công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; việc phối hợp, kết nối trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương còn hạn chế do cơ sở vật chất, hạ tầng còn chưa đồng bộ, thống nhất...; ngành Thuế đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2022. Theo đó, các địa phương có tiến độ thu ngân sách 6 tháng đầu năm chưa cao cần quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao; rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn để tổ chức giao nhiệm vụ thu hằng tháng, hằng quý cho từng đơn vị quản lý thu sát với thực tế phát sinh. Tiếp tục triển khai hiệu quả các gói chính sách, giải pháp hỗ trợ người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề cho tăng thu NSNN bền vững; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế trên phạm vi cả nước ở tất cả các khâu quản lý thuế để hỗ trợ người nộp thuế. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ, ngành có liên quan trong việc thu hồi tiền thuế nợ, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản tiền nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; chống thất thu trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, kinh doanh trên nền tảng số, các khoản thu từ hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản... Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cấp cơ quan thuế và mỗi cá nhân trong xử lý công việc, tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành.