Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 29-6, tại Hà Nội, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay cả nước có 3.434 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thuộc 52 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, có 1.673 xã thuộc khu vực 1; 210 xã thuộc khu vực 2; 1.551 xã thuộc khu vực 3. Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc, các địa phương đã chủ động tích hợp lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, trong 52 nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Dân tộc hoàn thành 17 nhiệm vụ, 35 nhiệm vụ còn lại đang được khẩn trương triển khai thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Để chương trình công tác năm 2022 đạt được mục tiêu đề ra, 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban Dân tộc đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát, quyết liệt; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, cả đa phương, song phương và các tổ chức phi chính phủ để tranh thủ sự trợ giúp về kỹ thuật và nguồn lực, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số và miền núi.

Trước đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.