HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ sáu

Trong 2 ngày 28 và 29-6, HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ sáu, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, KT-XH trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất các ngành đạt trên 8.156 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, đạt 43,4% kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp - thủy sản. Trong đó, thương mại - dịch vụ đạt trên 3.558 tỷ đồng, tăng 11,4%, đạt 46,21% kế hoạch; công nghiệp - xây dựng đạt trên 4.153 tỷ đồng, tăng 8%, đạt 43,18% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 385 tỷ đồng; tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội trên 2.100 tỷ đồng. Trên các lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, các chính sách an sinh xã hội... được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Kỳ họp thứ sáu HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Trong 6 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - Thích ứng - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển - Hiệu quả”, tập trung các giải pháp nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH theo hướng nhanh và bền vững. Trong phát triển kinh tế, chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ , công nghiệp - xây dựng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng dần giá trị sản phẩm, gắn với du lịch sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển. Trên lĩnh văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, trẻ em; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt dịch COVID-19. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn đối với một số vấn đề quan tâm; thông qua một số tờ trình; đồng thời biểu quyết nhất trí một số nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển KT-XH của địa phương.