Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2021

Ngày 27-6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (QLBVPTR) giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện công tác QLBVPTR, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và đơn vị chủ rừng xây dựng kế hoạch, triển khai phương án phối hợp thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ngành chức năng và Hạt Kiểm lâm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng trong QLBVPTR. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025 phù hợp, đảm bảo theo chỉ tiêu phân khai của Chính phủ, với tổng diện tích quy hoạch đến năm 2020 là trên 198.126 ha và đến năm 2025 hơn 190.957 ha; công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2025 được thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định của Luật Lâm nghiệp, với 22 dự án/593,5 ha; việc cắm mốc ranh giới quản lý rừng và đất lâm nghiệp đến nay cơ bản hoàn thành. Chính sách giao khoán bảo vệ rừng được tăng cường đẩy mạnh, với tổng diện tích hơn 387.872 ha, gắn với lồng ghép, triển khai các mô hình sinh kế dưới tán rừng tạo sự đồng thuận cao; góp phần tăng thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân ở những khu vực có rừng.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh.

UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, HĐND tỉnh xem xét, hướng dẫn việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho các lực lượng vũ trang tại vùng giáp ranh, điểm nóng; sớm ban hành định mức đối với một số nội dung công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. Xem xét, thống nhất hỗ trợ thêm kinh phí đặc thù từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các đơn vị chủ rừng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò chỉ đạo của UBND tỉnh, trách nhiệm cao của các sở, ngành, UBND các huyện trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ QLBVPTR. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục triển khai chặt chẽ, hiệu quả quy hoạch 3 loại rừng; chủ động phối hợp với bộ, ngành trung ương liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các đơn vị chủ rừng; rà soát, kiểm tra các địa phương trong lập kế hoạch, phương án sử dụng đất đảm bảo phù hợp, đúng quy định pháp luật; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, thực thi pháp luật của công dân trong việc QLBVPTR. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp; sắp xếp, kiện toàn Hạt Kiểm lâm của Vườn quốc gia Núi Chúa và Vườn quốc gia Phước Bình. Các sở, ngành liên quan phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa rà soát, đánh giá các dự án đã và đang triển khai, đề xuất cụ thể các giải pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp. Xây dựng đồng bộ giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, gắn với nâng cao hoạt động QLBVPTR trên địa bàn tỉnh…

Trên cơ sở ý kiến của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu; đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan và đơn vị chủ rừng tiếp tục nâng cao công tác phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QLBVPTR trong thời gian tới.