Quyết tâm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

Tập trung khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững... là những mục tiêu Ninh Thuận sẽ tập trung hoàn thành khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Việc triển khai thực hiện các CTMTQG có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giải quyết các vấn đề cấp bách về đầu tư kết cấu hạ tầng, phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng NTM. Trong những năm qua, nhờ thực hiện có hiệu quả CTMTQG, đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng cao cả về vật chất, tinh thần; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận ngày càng tốt hơn đến các dịch vụ cơ bản của xã hội; nhiều chính sách xã hội đã đi vào đời sống, đóng vai trò làm đòn bẩy hỗ trợ các đối tượng yếu thế vươn lên; giúp người dân thấy được quyền và lợi ích chính đáng của mình để từ đó chung sức, đồng lòng tham gia tích cực, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội.

Học tập kinh nghiệm sản xuất và ứng dụng khoa học - kỹ thuật giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, giảm nghèo hiệu quả,
xây dựng nông thôn miền núi. Trong ảnh: Trao đổi kinh nghiệm sản xuất nhãn giống năng suất cao tại Trang trại Seagull ADC ở Phước Dinh.

Tiếp tục thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, tỉnh đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ động rà soát, thực hiện các bước triển khai chương trình, như: Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh, ban hành Quy chế hoạt động BCĐ và Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, theo đúng quy định. Đồng chí Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Với mục tiêu sớm hoàn thiện các cơ sở pháp lý để nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả các CTMTQG, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt trong việc cụ thể hóa các quy định phù hợp với điều kiện thực tiễn để triển khai. Bám sát chương trình công tác và các nhiệm vụ được giao, các ngành, địa phương triển khai đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về thực hiện các chương trình; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định giao vốn, các ngành liên quan chủ động tham mưu trình HĐND tỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển, phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; xây dựng quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn, danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng; quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình; quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo quy định mức hỗ trợ; quy định về quản lý, vận hành, mức chi phí bảo trì công trình; quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, đảm bảo tiến độ và sớm ban hành bộ tiêu chí về thôn, xã NTM giai đoạn 2021-2025 theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) đảm bảo tiến độ quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết: Khó khăn nhất trong việc triển khai thực hiện đó là hiện nay, kinh phí các CTMTQG của tỉnh vẫn chưa được phân bổ. Do đó, Sở LĐ-TB&XH kiến nghị trung ương sớm phân bổ kinh phí thực hiện và ban hành một số văn bản, thông tư hướng dẫn thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững để địa phương triển khai thực hiện kịp thời.

Để chủ động trong thực hiện hiệu quả các CTMTQG, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các cơ quan chủ trì dự án thành phần chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ từng chương trình theo đúng quy định về quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các huyện, thành phố khẩn trương kiện toàn BCĐ, Ban Quản lý các CTMTQG cấp huyện, xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thông suốt, đạt kết quả. Thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và hằng năm thuộc phạm vi địa phương, trong đó chú trọng các giải pháp đảm bảo nguồn lực và thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, triển khai các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa để thực hiện mục tiêu từng chương trình. Đồng thời kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình ở địa phương; ưu tiên cân đối ngân sách huyện, thành phố để đối ứng; huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả.