Tăng cường cập nhật thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử (TTĐT) của các cơ quan, đơn vị là nơi trao đổi thông tin hai chiều giữa các cơ quan nhà nước với Nhân dân; tập hợp, truyền tải và trao đổi thông tin trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Hiện nay, Cổng TTĐT của tỉnh đã tích hợp 24 trang TTĐT của các sở, ban, ngành; 7 trang TTĐT của UBND các huyện, thành phố và 2 trang TTĐT của các cơ quan Đảng, đoàn thể tạo môi trường giao tiếp, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay việc cập nhật, công khai thông tin theo quy định trên các trang TTĐT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố còn nhiều hạn chế, thông tin cập nhật, công khai chưa đầy đủ, nhất là đối với các thông tin để phục vụ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

 Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận thường xuyên cập nhật các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Để tăng cường công tác cập nhật, công khai thông tin theo quy định, nhất là đối với các thông tin để phục vụ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT thành phần của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, góp phần nâng cao chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin” trong bộ chỉ số PCI của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ thông tin theo quy định trên các trang TTĐT thành phần của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đặc biệt là các thông tin về chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực như: Thông tin về chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư; quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên; quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải; danh sách, thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường,...; trong quá trình cập nhật, công khai thông tin có khó khăn, vướng mắc chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý kịp thời.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ để hỗ trợ, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc cập nhật, công khai thông tin trên trang TTĐT; tổng hợp, cập nhật các thông tin hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT tỉnh; đồng thời, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT thành phần của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.