Đẩy mạnh triển khai cho vay theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 27-5-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2303 về việc đẩy mạnh triển khai cho vay theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Văn bản nêu rõ:

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-BĐD ngày 18/4/2022 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ năm 2022.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã được Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh giao đối với các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, theo đó chương trình cho vay nhà ở xã hội được giao trong năm 2022 là 20 tỷ đồng; sau khi nhận được quyết định giao vốn, Trưởng BĐD-HĐQT -NHCSXH các huyện, thành phố đã giao cho Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến ngày 20/5/2022 chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội vẫn chưa thực hiện giải ngân được với số vốn còn tồn là 20.864 triệu đồng (trong đó: 20.000 triệu đồng vốn giao năm 2022 và 864 triệu đồng là vốn thu hồi từ đầu năm đến nay).

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giải ngân vốn cho người dân góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Văn Nỷ

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP đúng quy định và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã được giao,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thường xuyên báo cáo và tham mưu cho UBND, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai cho vay đúng theo quy định.

2. UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức (phát trên hệ thống loa truyền thanh, ban hành văn bản gửi các cơ quan, ban ngành trên địa bàn, tổ chức họp dân thông qua các tổ chức chính trị xã hội...) về chính sách tín dụng cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Trước mắt trong khi chờ các dự án nhà ở xã hội khởi công xây dựng mới, tập trung tuyên truyền và cho vay hộ gia đình xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; phấn đấu giải ngân đạt chỉ tiêu giao trong quý II/2022.

3. Sở Xây dựng chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách khách hàng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội các dự án đã thực hiện có nhu cầu vay vốn, tổng hợp gửi chi nhánh NHCSXH tỉnh để phối hợp triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp với các sở ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ phát triển các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn để tranh thủ nguồn vốn tín dụng từ chính sách cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP.

4. Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Hacom Holdings tích cực phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ giải chấp các căn hộ cho các đối tượng đủ điều kiện vay vốn NHCSXH để phối hợp giải ngân kịp thời. Tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách khách hàng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn, tổng hợp gửi chi nhánh NHCSXH tỉnh để phối hợp triển khai thực hiện.

5. Các thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố được giao phân công phụ trách phối hợp tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Giao Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này; báo cáo kết quả thường xuyên cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./.