Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo đà thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) của tỉnh tiếp tục có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng – an ninh (QP-AN), xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bước vào năm 2022 có những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; biến đổi khí hậu; nguồn lực đầu tư công hạn chế; khả năng chậm phục hồi của một số ngành, lĩnh vực; các chính sách phát triển năng lượng tái tạo chậm ban hành; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu sẽ là những vấn đề mà tỉnh phải đối mặt trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH. Để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh tiếp tục phát động thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả” làm tư tưởng chủ đạo trong tổ chức các phong trào thi đua. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) một cách sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2022; phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào TĐYN ngay từ đầu năm, đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, tạo ra những chuyển biến tích cực trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua 4 tháng đầu năm 2022, KT-XH của tỉnh có bước phục hồi và phát triển tích cực, các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được chỉ đạo kịp thời. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào TĐYN, công tác TĐ, KT đã thực sự trở thành động lực để các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác, xây dựng chính quyền, tổ chức đảng, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức các hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh được diễn ra sôi nổi, trang trọng, an toàn, thành công tốt đẹp, được Nhân dân hưởng ứng, đồng lòng.

Trang trại điện mặt trời Hồ Núi Một, xã Phước Dinh (Thuận Nam). Ảnh: Trần Duy

Phát huy các kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp đẩy mạnh các phong trào TĐYN, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022. Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐ, KT; Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân, phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác QP-AN, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế. Quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10-11%. Tập trung cao cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, có cơ chế, chính sách huy động tốt các nguồn lực đầu tư phát triển; nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung làm tốc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu quả hợp tác và mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Đẩy mạnh các phong trào TĐYN trên các lĩnh vực; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN.

Tiếp tục việc thực hiện đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức của cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu, sát cơ sở. Triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Gắn các phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, qua đó làm cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân đều thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “Những người thi đua là những người yêu nước nhất”.