UBND tỉnh: Họp nghe báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố

Ngày 24-5, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nghe báo cáo kết quả hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) năm 2022 của các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã báo cáo tình hình thực hiện về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch SDĐ 5 năm 2021-2025 đến cấp huyện; Kế hoạch SDĐ 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; tình hình lập Quy hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2030 của các huyện, thành phố. Đến nay, Sở TN&MT đã dự thảo xong quyết định về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch SDĐ tỉnh thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch SDĐ tỉnh 5 năm 2021-2030 cho cấp huyện. Tiếp tục hoàn thiện chỉ tiêu Quy hoạch SDĐ tỉnh thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch SDĐ tỉnh 5 năm 2021-2025 phân bổ trên địa bàn các huyện, thành phố. Riêng Kế hoạch SDĐ năm 2022 của các huyện, thành phố, đến thời điểm này vẫn chưa có địa phương nào gửi hồ sơ về Sở TN&MT vì thế vẫn chưa hoàn thiện.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TN&MT cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngành chức năng, địa phương rà soát, điều chỉnh phù hợp đảm bảo đúng quy hoạch của tỉnh; hoàn thiện, thống nhất các chỉ tiêu công khai, cập nhật đầy đủ các nghị quyết và kế hoạch quy hoạch của tỉnh; khẩn trương cập nhật, hoàn thành Kế hoạch SDĐ năm 2022 của các huyện, thành phố đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.