Nhận diện, phân loại các cảng biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quyết định phân loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển Việt Nam.

 Theo Dự thảo Quyết định công bố danh mục cảng biển Việt Nam phân loại, có 2 cảng biển loại đặc biệt, 11 cảng biển loại I, 7 cảng biển loại II và 14 cảng biển loại III.

Trong quá trình đánh giá, phân loại cảng biển, Bộ GTVT căn cứ các số liệu về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được lấy theo các quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Số liệu về hàng hóa thông qua cảng biển là số liệu hàng hóa thống kê trung bình 3 năm gần nhất của Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT). Số liệu về cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển thống kê từ các Quyết định công bố mở bến cảng, cầu cảng của Cục Hàng hải Việt Nam trong năm gần nhất.

Nhận diện các loại cảng biển Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Bộ GTVT cũng đã có văn bản gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố liên quan lấy ý kiến đối với Hồ sơ danh mục cảng biển, đánh giá, phân loại cảng biển do Cục Hàng hải Việt Nam trình. Hiện nay, Bộ đã nhận được 32 văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan. Trong đó: 21/32 ý kiến thống nhất, 10/32 ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung. Việc đánh giá, chấm điểm các cảng biển theo các tiêu chí quy định tại Điều 4 Nghị định 76/2021/NĐ-CP

Căn cứ theo các tiêu chí quy định tại Điều 4 Nghị định 76/2021/NĐ-CP, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức đánh giá, sử dụng các số liệu về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển, sử dụng các số liệu thống kê hàng hóa theo báo cáo của các Cảng vụ Hàng hải trong các năm 2018 - 2020, sử dụng số liệu cỡ trọng tải tàu lớn nhất tiếp nhận tại cảng biển theo các Quyết định công bố mở cầu, bến cảng.

Cụ thể, Điều 4 Nghị định 76/2021 Quy định Phương pháp đánh giá, phân loại cảng biển như sau:

Việc đánh giá, phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí và thể hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Cảng biển được đánh giá và phân thành 4 loại: Cảng biển đặc biệt có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm; cảng biển loại I có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm; cảng biển loại II có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm; cảng biển loại III có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.

Căn cứ để đánh giá, phân loại hiện trạng cảng biển: Số liệu về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; số liệu về quy mô của cảng biển sử dụng số liệu thống kê hàng hóa thông qua cảng biển trung bình trong 3 năm gần nhất của Cục Hàng hải Việt Nam và sử dụng số liệu về cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển theo các quyết định công bố mở bến cảng, cầu cảng của Cục Hàng hải Việt Nam trong năm gần nhất.

Việc phân loại cảng biển khi lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch cảng biển phải căn cứ vào số liệu về hàng hóa, cỡ trọng tải tàu dự kiến từng thời kỳ quy hoạch và các tiêu chí quy định tại Nghị định này.

Theo TTXVN/Báo Tin tức