Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong 2 năm 2020 và 2021, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh huy động được 15,341 tỷ đồng và nguồn quỹ năm 2019 chuyển sang 13,675 tỷ đồng; tổng cộng nguồn thu 29,016 tỷ đồng. Trong đó đã chi: Hỗ trợ xây dựng 255 nhà Đại đoàn kết, kinh phí 12,430 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 22 nhà ở, kinh phí 405 triệu đồng; hỗ trợ hộ nghèo khám bệnh 65,2 triệu đồng; hỗ trợ giúp sản xuất 67 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học 244,233 triệu đồng; hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất 2,164 tỷ đồng; tổng chi 15,375 tỷ đồng. Hiện nay nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp còn tồn 13,640 tỷ đồng.

* Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua 1 tháng thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch kiểm tra; 65/65 xã, phường, thị trấn đã thành lập đoàn kiểm tra để triển khai thực hiện. Toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra 149.110 hộ gia đình; kiểm tra nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 5.133 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Qua kiểm tra đã tổ chức cho 154.243 nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; hướng dẫn thực hiện 223.225 nội dung liên quan đến việc bảo đảm an toàn PCCC tại nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, xử phạt 4 trường hợp vi phạm, với số tiền 9.000.000 đồng.

* Trong tháng 4, ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 44 cuộc thanh tra. Trong đó có 18 cuộc thanh tra hành chính, 24 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, 2 cuộc thanh tra trách nhiệm; qua đó đã phát hiện 76 trường hợp sai phạm, xử phạt hành chính 104,8 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 518 đơn, đã phân loại hướng dẫn, trả lời và chuyển đơn giải quyết trong thời gian quy định. Công tác tiếp công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 296 lượt người đến phản ánh, kiến nghị của công dân.