Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc đánh giá qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Qua 1 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị bước đầu đã góp phần tạo tiền đề, nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Thông qua học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức được các cấp ủy quan tâm đẩy mạnh; khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01, góp phần quan trọng thực hiện thành công trong phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh, chính trị, tạo đà hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp ủy trong việc thực hiện Kết luận 01 trong thời gian qua; yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện, tập trung thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Mỗi đảng viên phải làm tròn sứ mệnh, cần liên hệ chặt chẻ với quân chúng trên tinh thần “trên trước, dưới sau, trong trước ngoài sau”, xây đi đôi với chống; đặc biệt phát huy truyền thống giá trị văn hóa, giá trị quốc gia Việt Nam. Đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Bộ sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, trên cơ sở tuyển chọn từ bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” để xây dựng thành 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người một cách cô đọng, cảm xúc, dễ hiểu, dễ nhớ, nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.