Tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 5-5-2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có công văn triển khai việc phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, Tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công văn nêu rõ: Ngày 22-4-2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp nhận Công văn số 702-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức (sau đây viết tắt là Cuộc thi).

Để tạo sự lan tỏa rộng rãi và thu hút sự tham gia Cuộc thi của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở.

2. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai các nội dung về Cuộc thi; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử,...; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

3. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dành thời lượng tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh về Cuộc thi. (Gửi kèm Thể lệ Cuộc thi).