Về thăm Bác Ái

Tháng Tư về thăm Bác Ái

Bản làng chín đợi mười trông.

Cánh đồng reo vang tiếng máy

Hạt vàng chắc mẩy sai bông.

Tháng Tư về thăm Bác Ái

Dừng chân Gia Túc hồn thiêng.

Nhớ ơn người treo bẫy đá

Giữ làng cuộc sống bình yên.

Tháng Tư về thăm Bác Ái

Phước Bình bưởi chín triền sông.

Thơm lựng tiếng cười con gái

Kèn bầu tha thiết nhớ mong.

Tháng Tư về thăm Bác Ái

Dòng kênh xanh biếc bãi bờ.

Yêu làng bài thơ gửi lại

Nắng vàng thác bạc Chapơ!