Thông báo: Lấy ý kiến về khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Nay Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 2) đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/4/1992 – 1/4/2022).

Những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã được khen thưởng:

1. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Tỉnh Ninh Thuận, 5 huyện, 1 thành phố, 2 đơn vị, 23 xã, phường và 13 cá nhân.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 263 Bà mẹ

- 6 Huân chương Thành đồng, 3 Huân chương Giải phóng.

2. Trong xây dựng và phát triển

- Anh hùng Lao động: 1 tập thể (thời kỳ đổi mới), 1 cá nhân.

- Huân chương Độc lập hạng Nhất: 1 tập thể; hạng Nhì: 3 tập thể, 3 cá nhân; hạng Ba: 4 tập thể, 8 cá nhân. 132 Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

- Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba: 94 đơn vị và 134 cá nhân.

- Phong tặng các danh hiệu khác:

+ Thầy thuốc ưu tú: 31 thầy thuốc

+ Nhà giáo ưu tú: 7 nhà giáo

+ Nghệ sĩ ưu tú: 4 nghệ sĩ.

- Cờ thi đua Chính phủ: 36 tập thể

- Bằng khen Thủ tướng: 156 tập thể, 260 cá nhân

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 16 cá nhân.

- Năm 2012, Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 200/QĐ-CTN ngày 17-2-2012).

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị phản ánh trực tiếp hoặc gửi thông tin về Sở Nội vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.