Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững của tỉnh, UBND tỉnh về vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC tỉnh năm 2022.

Theo kế hoạch, phòng trào thi đua được phát động từ nay cho đến hết ngày 30-12-2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân. Phong trào phải được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, thu hút nhiều thành phần trong xã hội tham gia; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các cá nhân, tập thể; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác CCHC, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương...