Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2022

Ngày 9-3-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 943/KH-UBND về Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2022. Kế hoạch nêu rõ:

Về mục đích, yêu cầu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung của Chỉ thị số 29-CT/TW đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, người sử dụng lao động và người lao động trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ cho người lao động, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh, gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (viết tắt: ATVSLĐ) với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động và người lao động.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức về xây dựng và phát triển văn hóa an toàn lao động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội, người sử dụng lao động cần xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động về công tác ATVSLĐ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người sử dụng lao động.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các tin, bài, phóng sự về mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ, về điều kiện, môi trường làm việc của người lao động (nhất là ở các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ như: khai thác khoáng sản, xây dựng, sử dụng điện; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi, các chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; sử dụng các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ...); phát động phong trào xây dựng và phát triển văn hóa an toàn lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận quan tâm đến an toàn lao động trong chế biến tôm xuất khẩu. Ảnh: Văn Nỷ

Nâng cao hiệu quả của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hằng năm gắn với kiểm tra, khắc phục tình trạng người sử dụng lao động không thực hiện trách nhiệm bảo đảm ATVSLĐ; thường xuyên phổ biến kinh nghiệm, phương pháp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp và toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ.

2. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động và bảo vệ môi trường

Đưa nội dung ATVSLĐ vào chương trình giảng dạy của các cơ sở giao dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; có biện pháp lồng ghép giữa việc đào tạo kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề với việc nâng cao trình độ, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý rủi ro, bảo đảm vệ sinh lao động cho người lao động; thường xuyên cập nhật nội dung huấn luyện, đào tạo phù hợp với công nghệ, quy trình mới.

Tập huấn, huấn luyện kiến thức về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động và cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã; đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến nông để hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm vệ sinh lao động trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; huấn luyện quy trình an toàn sử dụng máy, thiết bị nông nghiệp và hóa chất bảo vệ thực vật cho nông dân tại một số đơn vị điểm.

Xây dựng, tập huấn đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên về ATVSLĐ tại cơ sở.

3. Tăng cường áp dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động

Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động đẩy mạnh ứng dụng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt là trong những ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo đảm đủ phương tiện cá nhân thiết yếu, phương tiện cấp cứu, cứu hộ, các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn ATVSLĐ phù hợp với tình hình mới.

Triển khai nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình công nghệ, cải tiến trang thiết bị nhằm phòng ngừa hiệu quả nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc (nhất là tại các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ).

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Củng cố, tăng cường, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ của tỉnh thông qua các hoạt động: tập huấn, Hội nghị, Hội thảo, tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm.

Mua sắm máy, trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý, lưu trữ dữ liệu về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức rà soát, công bố các đơn vị đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ vệ sinh lao động cho toàn bộ các cơ sở lao động.

Triển khai ứng dụng các mô hình quản lý ATVSLĐ trong các doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Kịp thời điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giải quyết các chính sách liên quan cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ.

5. Đổi mới cơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Đổi mới cơ chế, chính sách trong công tác ATVSLĐ theo định hướng ưu tiên cho các hoạt động phòng ngừa, quản lý rủi ro, làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đầu tư cho công tác ATVSLĐ.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động, thường xuyên khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác huấn luyện ATVSLĐ.

Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chủ động tham gia quá trình quản lý, tự kiểm tra, giám sát bảo đảm ATVSLĐ và bảo vệ môi trường.

Duy trì và tổ chức tốt phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" tại cơ sở lao động, doanh nghiệp.

Về tổ chức thực hiện Kế hoạch

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch ATVSLĐ (đồng thời là Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động) trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tổ chức tập huấn xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; lựa chọn một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện thí điểm áp dụng mô hình hệ thống quản lý ATVSLĐ khi có nguồn kinh phí Chương trình từ Trung ương.

Tổ chức và phối hợp các đơn vị huấn luyện ATVSLĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ ở các cấp, các ngành, địa phương và huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về ATVSLĐ.

Tổ chức tổng kết, sơ kết, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Y tế

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; huấn luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc. Thống kê, báo cáo các trường hợp người bị tai nạn lao động khám và điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh; thống kê báo cáo đánh giá về bệnh nghề nghiệp, tình hình thực hiện công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

4. Các Sở, ngành: Giao thông; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và đào tạo; Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, ngành theo quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể, phân công cán bộ phụ trách, bố trí kinh phí từ ngân sách huyện, thành phố để thực hiện công ATVSLĐ trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở lao động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức pháp luật về ATVSLĐ. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về ATVSLĐ trên địa bàn.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận

Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; phản ánh các gương điển hình tốt và phê phán các hiện tượng vi phạm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ.

7. Các trường cao đẳng, trung cấp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổ chức lồng ghép phù hợp chương trình đào tạo kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng tay nghề với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. Chú ý đào tạo kiến thức về ATVSLĐ cho đội ngũ sinh viên, học viên học các ngành, nghề xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, cơ khí, điện; khuyến nông,...

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể

Xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể cấp dưới quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATVSLĐ trong đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

9. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; cử cán bộ phụ trách, theo dõi công tác ATVSLĐ theo quy định.

Thường xuyên tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động; quan trắc môi trường lao động; kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và có biện pháp quản lý sức khỏe đối với người lao động; chú trọng cải thiện điều kiện làm việc để phòng ngừa hiệu quả nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Lập hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở; khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm cho người lao động; Tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho người lao động

Chủ động, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở, ngành liên quan triển khai áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc việc công bố tai nạn lao động, thông tin, báo cáo về ATVSLĐ theo đúng quy định.