Kế hoạch Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 2-3-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030.

Nội dung Kế hạch như sau:

Về quan điểm, Kế hoạch nhấn mạnh: Khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan; được tổ chức thực hiện đồng bộ với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo từng thời điểm, giai đoạn cụ thể, vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và phát triển kinh tế, xã hội; được kết hợp, lồng ghép vào trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án; tạo điều kiện thuận lợi, huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện hiệu quả công tác này.

Kế hoạch đề ra mục tiêu chung: Hoàn thành xử lý các điểm nóng và các khu vực bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam; kiểm soát toàn bộ các nguy cơ ảnh hưởng của chất độc hóa học/dioxin đối với sức khỏe con người để không gia tăng nạn nhân; rà soát, xác định các nạn nhân chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ nạn nhân vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng; có đủ năng lực để đánh giá, kiểm soát, xử lý, phân tích, quản lý hiệu quả toàn bộ các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:

Hoàn thành xử lý triệt để 100% các điểm nóng và các khu vực bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh; năm 2025 - 2030 hoàn thành xử lý ô nhiễm tại các khu vực mới phát hiện.

Đến năm 2025 xác định được trên 90% nạn nhân, đến năm 2030 hoàn thành việc xác định nạn nhân qua các thế hệ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định; các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước để cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Đến năm 2030 đạt 100% để không làm gia tăng nạn nhân do ảnh hưởng chất độc hóa học/dioxin.

Đảm bảo 100% phụ nữ có thai tại các vùng ô nhiễm mới được phát hiện (nếu có), 100% nạn nhân được quản lý thai nghén, được tư vấn sinh sản nhằm giảm nguy cơ gia tăng nạn nhân ở các thế hệ tiếp theo.

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin đáp ứng các yêu cầu quản lý các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đó là:

1. Tổ chức rà soát, xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin:

- Khẩn trương tổ chức rà soát, xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, sớm hoàn thành việc xác định toàn bộ những nạn nhân qua các thế hệ; nghiên cứu điều chỉnh các quy định nhằm bảo đảm các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định hiện hành;

- Tiếp tục tham gia rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về đánh giá, xử lý chất độc hóa học/dioxin theo hướng bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người, môi trường, phù hợp với những quy định của quốc tế và tính đặc thù về ô nhiễm ở Việt Nam.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế để thúc đẩy mạnh mẽ công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh. Chú trọng sử dụng các phương tiện truyền thông tập trung tuyên truyền về những nỗ lực, thành tựu của tỉnh trong xử lý ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin và kết quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; nâng cao nhận thức để chủ động phòng tránh phơi nhiễm, giảm thiểu tác hại đối với con người;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, các quy định về chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và các văn bản có liên quan.

3. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức xử lý chất độc hóa học/dioxin, kiểm soát các nguy cơ phơi nhiễm, ngăn chặn gia tăng nạn nhân:

- Phối hợp thực hiện các dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam theo đúng tiến độ; tiếp tục thực hiện các dự án, nhiệm vụ điều tra, đánh giá, khoanh vùng, xử lý kịp thời để không gia tăng nạn nhân trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để kiểm soát các nguy cơ phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin đối với con người, môi trường; bảo đảm phụ nữ có thai tại các vùng ô nhiễm nặng và các nạn nhân được quản lý thai nghén, được tư vấn sinh sản nhằm giảm nguy cơ gia tăng nạn nhân ở các thế hệ tiếp theo.

4. Bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin:

- Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước kết hợp với các chương trình, dự án, đề án từ nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế theo quy định của pháp luật, bảo đảm tất cả các nạn nhân được cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, vượt qua khó khăn, được tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp để có thể hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thống kê, xác định nạn nhân; tổ chức nghiên cứu bổ sung đối tượng là thế hệ thứ 3, thế hệ tiếp theo và những người làm nhiệm vụ ở các điểm nóng bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay.

5. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao năng lực, tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin:

- Tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Cơ quan Thường trực chỉ đạo, điều phối, phối hợp liên ngành. Kiện toàn tổ chức, đào tạo, bố trí cán bộ phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, tiếp tục xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin, đảm bảo đến năm 2025 các cơ quan, đơn vị được nâng cao năng lực ở mức tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đánh giá, quan trắc, kiểm soát, xử lý, chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của nạn nhân, quản lý hiệu quả các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án, đề án, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin đối với sức khỏe con người, môi trường; chú trọng các nghiên cứu giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong xác định nạn nhân qua các thế hệ; tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ kiểm soát, xử lý ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin; tổ chức nghiên cứu, áp dụng các mô hình tiên tiến, xây dựng các dự án hình thành trung tâm chăm sóc, chữa trị, phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo việc làm phù hợp với nạn nhân; tổ chức nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến phát hiện sớm, can thiệp sớm dị tật, khuyết tật, quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân và các đối tượng có nguy cơ.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế và xã hội hóa công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin:

- Tổ chức đánh giá hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin trong thời gian qua. Rà soát những cam kết, thỏa thuận quốc tế, phát huy những bài học kinh nghiệm đã đạt được để xây dựng các chương trình hợp tác nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế trong bảo đảm nguồn lực tài chính, trang thiết bị, công nghệ, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh;

- Nghiên cứu áp dụng mô hình xã hội hóa trong nâng cao năng lực và triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch giao:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thực hiện vai trò của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức có liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả xử lý chất độc dioxin tại khu vực mới phát sinh (nếu có).

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án, đề tài: Xử lý chất độc dioxin khu vực mới phát sinh; phối hợp điều tra, khoanh vùng, xử lý chất độc CS ở các vùng bị ô nhiễm, tồn lưu; điều tra, khảo sát, thống kê, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, hỗ trợ xác định nạn nhân trên phạm vi toàn tỉnh.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn về quan trắc, đánh giá, xử lý chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh bảo đảm an toàn đối với con người, môi trường; tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và hướng dẫn việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đối với các dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định về xác định nạn nhân, nghiên cứu điều chỉnh mức chế độ, chính sách của Nhà nước để bảo đảm nạn nhân có thể được cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức điều tra, thống kê, hoàn thành việc xác định, đề nghị công nhận nạn nhân qua các thế hệ, công tác khắc phục hậu quả đối với nạn nhân theo yêu cầu tiến độ của Kế hoạch.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai, giám định bệnh tật theo danh mục các bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến chất độc hóa học/dioxin theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế trong việc chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân; nghiên cứu, hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm dị tật, khuyết tật, quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân.

5. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, các ngành, địa phương liên quan chỉ đạo tổ chức công tác nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức nghiên cứu, thu thập cơ sở pháp lý trợ giúp nạn nhân đấu tranh đòi công lý, bảo đảm phù hợp luật pháp Việt Nam, quốc tế.

7. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

9. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, tổ chức bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thực hiện công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, tổng hợp, đề xuất bố trí vốn đầu tư thực hiện các chương trình, đề án, dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin theo quy định của pháp luật về đầu tư công, bảo đảm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; tổ chức vận động các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

11. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận tiếp tục tuyên truyền nhằm thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh.

13. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch; lồng ghép công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin vào các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, tổ chức quốc tế có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động trên địa bàn; phân công cơ quan đầu mối của địa phương để thực hiện Kế hoạch./.