Hội đồng Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 21-2, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm qua, mặc dù chịu sự tác động của dịch COVID-19, nhưng Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã chủ động tư vấn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình, có giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh; triển khai công tác PBGDPL tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2021.

Thực hiện chương trình công tác trong năm 2022, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tập trung triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; các chương trình, kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng xây dựng nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực; tích cực thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia trên cơ sở đảm bảo tính kết nối, liên thông và xây dựng nền tảng phát triển dữ liệu dùng chung về PBGDPL...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2021.