Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt

Ngày 20-1, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ khối) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ khối bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ khối bằng hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 14-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 30-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kết luận số 14-KL/TU, ngày 31-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 16-11-2016 của Tỉnh uỷ khoá XIII về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 10-1-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 10-1-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 10-1-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.