Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 (Tính đến 18 giờ, ngày 30-11-2021)