Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều, toàn tỉnh có có 5.098 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm tỷ lệ 13,72% so với hộ DTTS toàn tỉnh và chiếm 61,42% so với tổng hộ nghèo trong tỉnh. Trong đó, huyện Bác Ái chiếm 99,41% số hộ nghèo trong huyện; huyện Thuận Bắc chiếm 95,28% trong tổng số hộ nghèo của huyện, đây là 2 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS cao của tỉnh. Riêng hộ cận nghèo là đồng bào DTTS, toàn tỉnh có 4.523 hộ, chiếm tỷ lệ 12,17% so với hộ DTTS toàn tỉnh và chiếm 35,72% so với hộ cận nghèo toàn tỉnh.

Cán bộ Hội LHPT tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người dân nghèo ở huyện Bác Ái. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận, tính đến ngày 11-11, mực nước và dung tích 22 hồ chứa thủy lợi trong toàn tỉnh đạt 167,24/414,29 triệu m3, tỷ lệ 40,36% tổng thiết kế. Trong đó, một số hồ lớn tại các địa phương như: hồ Sông Sắt (Bác Ái): 34,83/69,33 triệu m3; hồ Sông Trâu (Thuận Bắc): 16,11/31,53 triệu m3; hồ Tân Giang (Thuận Nam): 12,91/13,39 triệu m3; hồ Nước Ngọt (Ninh Hải): 1,71/1,81 triệu m3; hồ Tà Ranh (Ninh Phước ): 0,62/1,22 triệu m3; hồ Cho Mo (Ninh Sơn): 8,49/8,8 triệu m3. Riêng hồ Đơn Dương (Lâm Đồng) đạt 161,81/165 triệu m3, với lưu lượng nước vào hồ đạt 75,11 m3/s

* Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tính đến ngày 10-11, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và 64.484 lượt lao động, với kinh phí 90,22 tỷ đồng. Thực hiện chi qua tài khoản cho 25.382 lao động, số tiền 61,77 tỷ đồng. Trong đó, nhóm chính sách về bảo hiểm cho 1.176 đơn vị/20.153 lao động, với kinh phí gần 13,2 tỷ đồng, đạt 100% số lượng đơn vị, doanh nghiệp; nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, gồm 8.088 hồ sơ, với kinh phí gần 20,1 tỷ đồng; nhóm chính sách cho doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, gồm 7 đơn vị/1.792 lao động, với kinh phí gần 6,3 tỷ đồng; nhóm hỗ trợ cho lao động tự do 100% từ ngân sách địa phương, gồm 30.703 lao động, với kinh phí trên 46 tỷ đồng, đạt 92% số lượng lao động tự do đã được UBND tỉnh phê duyệt.