Thông báo: Về việc treo cờ nhân Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23-5-2021. UBND tỉnh thông báo về việc treo cờ chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

 

Các tuyến đường huyện Ninh Hải treo cờ hoa rực rỡ tuyên tuyền Ngày bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Văn Nỷ

1. Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ từ ngày 22-5 đến hết ngày 24-5-2021. Việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 674/KH-UBND ngày 8-2-2021 của UBND tỉnh.

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở Nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung Thông báo này.