Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận qua các kỳ đại hội

Kể từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, Đảng bộ tỉnh đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ I

Đại hội diễn ra từ ngày 6 đến 11-12-1949 tại CK7 (nay là xã Phước Hà, huyện Ninh Phước). Dự Đại hội có 62 đại biểu thay mặt cho các chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh. Đại hội đã nhận định tình hình Ninh Thuận về mọi mặt; đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong năm 1950.

Đại hội đã bầu Ban Chấp ủy (nay là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh) gồm 9 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Võ Dân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Việt Kính (Mẫn) làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ II

Đại hội diễn ra từ ngày 25 đến 31-12-1951 tại CK7. Đại hội đánh giá: Sau Hội nghị Tỉnh ủy tháng 6-1951, tình hình phong trào có chuyển biến tốt nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn. Từ đó xác định nhiệm vụ bao quát thời gian tới là: Ra sức giành dân, phát triển và củng cố cơ sở chính trị, du kích, lãnh đạo quần chúng đấu tranh với các hình thức từ thấp lên cao, tạo điều kiện để xây dựng phong trào du kích chiến tranh sâu rộng. Đại hội tập trung thảo luận, biểu quyết những công tác chính như: Tiến về làng gây cơ sở, mở phong trào ở đô thị; xây dựng căn cứ miền núi; công tác dân vận; xây dựng lực lượng vũ trang; sản xuất tự túc; công tác xây dựng Đảng…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 11 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Hiền được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng (Thọ) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ III

Đại hội diễn ra vào tháng 7-1970. Trong 3 ngày làm việc, Đại hội kiểm điểm tình hình hoạt động của Đảng bộ và quân dân trong tỉnh những năm vừa qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong hai năm 1971, 1972.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Trần Đệ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Nhất Tâm được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV (Thuận Hải)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thuận Hải diễn ra từ ngày 27-2 đến ngày 7-3-1977 tại thị xã Phan Rang - Tháp Chàm. Đại hội diễn ra trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh trước sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng và những kết quả bước đầu đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh. Đại hội đề ra những nhiệm vụ cụ thể: Tập trung mọi nỗ lực, ra sức đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế và văn hóa. Hoàn thành một bước cơ bản về quan hệ cải tạo xã hội cũ, xây dựng quan hệ xã hội mới. Ra sức tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 34 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Hiền được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đệ và đồng chí Trần Ngọc Trác được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (Thuận Hải)

Đại hội diễn ra từ ngày 16 đến 23-10-1979 tại thị xã Phan Thiết. Đại hội khẳng định: Hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I trong tình hình các nước và trong tỉnh có nhiều khó khăn phức tạp. Nhưng với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ đã nắm vững nguyên tắc chuyên chính vô sản, phát huy năng lực và quyền làm chủ của nhân dân lao động, tinh thần cách mạng tiến công… cố gắng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tích, tạo sự chuyển biến sâu sắc và toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong hai năm 1980, 1981.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Hiền tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đệ và đồng chí Trần Ngọc Trác được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (Thuận Hải)

Đại hội diễn ra từ ngày 3 đến 7-3-1983 tại thị xã Phan Thiết. Đại hội đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian trước mắt và trong những năm 1980: Ra sức tăng cường lãnh đạo của các cấp đảng bộ, phát huy hiệu lực quản lý của chính quyền và vai trò làm chủ thật sự của nhân dân lao động; đẩy mạnh sản xuất lưu thông… đưa nền kinh tế tỉnh nhà từ sản xuất nhỏ từng bước tiến vững chắc lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phát triển giáo dục, văn hóa, y tế, xã hội; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển phòng tuyến an ninh nhân dân; làm tốt nghĩa vụ quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Hiền tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đệ và đồng chí Trần Ngọc Trác được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (Thuận Hải)

Đại hội diễn ra từ ngày 13 đến 18-10-1986 tại thị xã Phan Thiết. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm (1986-1990): Hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất mới. Đổi mới công tác quản lý kinh tế, xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, hành chính, bao cấp… đưa nền kinh tế tỉnh nhà từ sản xuất nhỏ, từng bước vững chắc lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 ủy viên chính thức và 11 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Mãn Tấn Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Triều Sơn và đồng chí Nguyễn Trung Hậu được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 4-1987, đồng chí Mãn Tấn Dũng bị kỷ luật, đồng chí Nguyễn Trung Hậu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII

Đại hội diễn ra từ ngày 15 đến 17-10-1992 tại thị xã Phan Rang-Tháp Chàm. Dự Đại hội có 150 đại biểu thay mặt cho 3.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội phân tích sâu sắc tình hình đất nước và trong tỉnh, nêu lên những kết quả bước đầu, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 4 năm 1992-1995: Phát huy tối đa các lợi thế của tỉnh, khắc phục khó khăn của tỉnh mới tách, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, động viên lực lượng của mọi tầng lớp nhân dân, sử dụng có hiệu quả liên doanh hợp tác, sự giúp đỡ của Trung ương để đẩy nhanh nhịp độ phát triển tiến kịp với yêu cầu của cả nước và các tỉnh bạn. Ra sức xây dựng kinh tế, đồng thời chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 35 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Hậu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Châu Thanh Xuân và đồng chí Nguyễn Văn Hương được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX

Đại hội diễn ra từ ngày 24 đến 27-4-1996 tại thị xã Phan Rang - Tháp Chàm. Dự Đại hội có 224 đại biểu thay mặt cho hơn 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã đánh giá những thành tựu đã đạt được và những khó khăn tồn tại trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2000: Đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế có hiệu quả và vững chắc hơn, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề bức xúc về xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, xây dựng tiềm lực kinh tế, phấn đấu đưa tỉnh ta vượt qua tình trạng nghèo và kém phát triển, nâng cao tích lũy nội bộ, cải thiện mức sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách tụt hậu, tạo tiền đề cho bước phát triển mạnh hơn sau năm 2000.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 ủy viên. Đồng chí Chamaléa Điêu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Hữu Hạnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ X

 

Đại hội diễn ra từ ngày 28 đến 30-12-2000 tại thị xã Phan Rang - Tháp Chàm. Dự Đại hội có 266 đại biểu thay mặt cho trên 5.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đề ra mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2010: Đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế có hiệu quả và vững chắc hơn, đồng thời giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc, giữ vững quốc phòng và an ninh. Phấn đấu đưa Ninh Thuận vượt qua tình trạng nghèo và kém phát triển, nâng cao tích lũy nội bộ, cải thiện mức sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách tụt hậu, tạo tiền đề cho bước phát triển nhanh hơn sau năm 2000.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 ủy viên. Đồng chí Chamaléa Điêu, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đào Thậm được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 4-2004, đồng chí Chamaléa Điêu nghỉ chữa bệnh, đồng chí Nguyễn Văn Giàu được phân công làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI

Đại hội diễn ra từ ngày 6 đến 9-12-2005 tại thị xã Phan Rang - Tháp Chàm. Dự Đại hội có 299 đại biểu thay mặt cho hơn 8.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp lớn cho nhiệm kỳ 2005-2010 nhằm đưa tỉnh ta vượt qua tình trạng kém phát triển, tiến kịp các tỉnh phát triển trung bình trong khu vực và trong cả nước. Đây là những nhiệm vụ có tính quyết định trong tiến trình tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh nhà.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trương Xuân Thìn và đồng chí Hoàng Thị Út Lan được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 8-2007, đồng chí Nguyễn Văn Giàu chuyển công tác về Trung ương, đồng chí Trương Xuân Thìn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII

Đại hội diễn ra từ ngày 14 đến 16-9-2010 tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Dự Đại hội có 320 đại biểu thay mặt cho hơn 11.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010 do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra; đồng thời bàn và quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2011-2015 nhằm đưa tỉnh ta bước vào giai đoạn mới. Đó là giai đoạn phát triển nhanh và bền vững… nhanh chóng đưa Ninh Thuận phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Dũng và đồng chí Nguyễn Đức Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 5-2014, đồng chí Nguyễn Chí Dũng chuyển công tác về Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Thanh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII

Đại hội diễn ra từ ngày 22 đến 24-9-2015 tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Dự Đại hội có 349 đại biểu thay mặt cho hơn 15.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã quyết định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: Tập trung huy động tốt nhất và phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phát huy lợi thế từng ngành, từng sản phẩm, đưa quy mô nền kinh tế tăng 1,7 lần so năm 2015; tạo chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, coi trọng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội… Bảo đảm quốc phòng - an ninh. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 50 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Bắc Việt và đồng chí Lưu Xuân Vĩnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

* Thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng là một dịp học tập tiến bộ.

Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ cần căn cứ vào những văn kiện đó, liên hệ với công tác thực tế của mình, để nâng cao tư tưởng, ý thức tổ chức và kỷ luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tiến bộ hơn nữa.

* Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt.