Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Tập huấn các văn bản pháp luật về quản lý lao động

Ngày 31-7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về quản lý lao động cho 150 cán bộ phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và công chức phụ trách công tác lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu về Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-1-2014 của Chính phủ và Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29-8-2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động; Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 7-4-2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình và Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15-8-2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 7-4-2014 của Chính phủ.

Các đại biểu tham dự tập huấn các văn bản pháp luật về quản lý lao động