Tăng cường đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Vụ Báo chí - Xuất bản thay mặt các cơ quan, đơn vị tham mưu trình bày báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác báo chí, xuất bản. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề đặt ra đối với công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; công tác thông tin, tuyên truyền báo chí, xuất bản trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá: Trong thời gian qua công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tiếp tục được tăng cường; phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả trong định hướng tư tưởng chính trị, nội dung thông tin được thực hiện tốt hơn; nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin phát huy tác dụng rõ rệt, tạo sự thống nhất, kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo.

Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã bám sát tình hình thực tiễn, phát hiện, dự báo sớm các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường tính chủ động, tính thuyết phục trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối với các vấn đề, sự kiện có tính chất phức tạp, nhạy cảm; kỷ luật, kỷ cương báo chí dần đi vào nền nếp; vai trò của cơ quan chủ quản báo chí ngày càng được phát huy và thể hiện rõ.

Trong lĩnh vực xuất bản, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập của hoạt động xuất bản. Sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản nhà xuất bản đã chặt chẽ hơn; việc thể chế hóa, xây dựng pháp luật được đẩy mạnh, một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động xuất bản đã được triển khai, điều chỉnh bước đầu phát huy hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về xuất bản trên một số bình diện có chuyển biến tích cực; việc đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước, việc hỗ trợ hoạt động triển lãm, quảng bá sách trong và ngoài nước được quan tâm triển khai, tạo sức lan tỏa, góp phần phát triển văn hóa đọc...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Công tác báo chí, xuất bản vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần quan tâm, khắc phục. Đó là vẫn còn tình trạng tham mưu chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí chưa đạt yêu cầu đề ra, còn lúng túng trong phối hợp xử lý thông tin một số vấn đề, sự kiện được dư luận xã hội quan tâm; có lúc thông tin báo chí đi sau “mạng xã hội” hoặc sử dụng thông tin từ “mạng xã hội” một cách tùy tiện, thiếu cân nhắc, thiếu kiểm chứng; việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử mặc dù đã được nêu ra nhiều lần, lưu ý nhắc nhở nhưng việc xử lý còn lúng túng, chưa thực sự quyết tâm.

Vẫn còn tình trạng văn bản quy phạm pháp luật chưa được bổ sung hoàn thiện kịp thời để bao quát, xử lý được các sai phạm, vấn đề phát sinh trong hoạt động báo chí, xuất bản. Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định của Đảng liên quan đến công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, công tác chỉ đạo, định hướng những vấn đề phức tạp nhạy cảm, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ từ thực tiễn đề ra.

Công tác tham mưu chỉ đạo, quản lý xuất bản còn một số hạn chế, đặc biệt là việc xử lý vấn đề truyền thông về các xuất bản phẩm liên quan đến lịch sử; việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về loại hình nhà xuất bản còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để bảo đảm hoạt động thông tin tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, nhà xuất bản tập trung thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị 2019 gắn với nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, trọng tâm là tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh: Cần tập trung nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống, ngăn chặn suy thoái trong đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc thông tin công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đặc biệt là công tác nhân sự, cần trung thực, khách quan, thận trọng, xác minh kỹ lưỡng, tránh hiện tượng báo chí bị lợi dụng vào những mục đích không trong sáng. Tích cực biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên biểu, những giá trị tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống. Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, ấn phẩm xuất bản, nhất là trên không gian mạng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác chỉ đạo, định hướng thông tin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, đồng thời bám sát thực tiễn, tăng tính thuyết phục; đa dạng hóa các hình thức chỉ đạo, định hướng thông tin. Tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện tôn chỉ mục đích, giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử; rà soát, sửa đổi các nội dung quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, xuất bản theo hướng cụ thể, chặt chẽ hơn. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại một số địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, các cơ quan có trách nhiệm phải thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả để ngăn chặn, khắc phục tình trạng “báo hóa” của các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động chuyên trang đối với báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội của cơ quan, doanh nghiệp để hạn chế xu hướng “báo hóa” các loại hình này.

Cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trước mắt, tập trung khẩn trương sắp xếp các báo, tạp chí thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội ở Trung ương theo đúng tiến độ đã đề ra. Xây dựng quy định thống nhất về mô hình hoạt động của các nhà xuất bản theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ nhằm giúp các nhà xuất bản ổn định mô hình tổ chức, thực hiện hiệu quả hoạt động xuất bản, tuyên truyền, phổ biến tri thức, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan liên quan cần sơ kết thực hiện Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản 2012. Trên cơ sở đó, các cơ quan này có đánh giá, đề xuất cụ thể để các quy định bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, phù hợp với xu hướng phát triển của truyền thông, xuất bản hiện đại, nâng cao được vai trò quản lý Nhà nước đối với báo chí, xuất bản. Đẩy nhanh việc nghiên cứu và sớm đề xuất Chính phủ và cơ quan liên quan có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng để các cơ quan báo chí làm tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng bảo đảm duy trì và phát triển; tiếp tục triển khai, nghiên cứu đề xuất bổ sung các cơ chế hỗ trợ đối với các nhà xuất bản để thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh rằng cần tăng cường vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và các cấp hội trong việc quản lý hội viên; tăng cường hướng dẫn, đánh giá, phát hiện các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; chủ động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm xuất bản, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tiếp tục quan tâm tới công tác cán bộ báo chí và xuất bản; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo đối với lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản. Các cơ quan chức năng cần mở thêm lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện để người làm báo, người làm xuất bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo TTXVN/Báo Tin tức