Bác Ái: Triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

Ngày 22-1, UBND huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQS) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm qua, các cấp ủy đảng, lực lượng vũ trang huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ QPQS địa phương đề ra. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác QPQS địa phương; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QPAN) cho đối tượng 2 và 3; tổ chức môn học giáo dục QPAN cho 467 học sinh của 2 trường PTTH trên địa bàn; tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã (Phước Thành, Phước Hòa) đạt 100% kế hoạch đề ra.…

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019.

Năm 2019, UBND huyện Bác Ái đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh về công tác QPQS địa phương; phấn đấu 100% cán bộ trong nhiệm kỳ được tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN theo phân cấp; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đồng thời, chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch.