Chuyển biến trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” tại Ninh Hải

Trong năm 2018 công tác dân vận của chính quyền tại huyện Ninh Hải đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sát cơ sở, gần dân, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện chủ đề năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định. Cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh các phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền” gắn với vận động nhân dân tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới, từng bước ổn định tình hình an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm.

Người dân xã Thanh Hải (Ninh Hải) phát triển kinh tế với mô hình nuôi cá bóp. Ảnh: T.Quang

Một trong những yêu cầu trọng tâm được huyện xác định để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần phục vụ nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân. Trong đó tập trung cắt giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết hồ sơ, công việc. Hiện nay, UBND đã cập nhật và công khai 313 thủ tục hành chính của 31 lĩnh vực; cấp xã 169 thủ tục của 16 lĩnh vực do UBND tỉnh công bố và ban hành. Ngoài ra, UBND huyện đã thực hiện việc công khai thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của huyện, 14 thủ tục trên các lĩnh vực giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có 11 đơn vị đăng ký rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với 25 thủ tục, trên 5 lĩnh vực (đất đai; hộ tịch; cư trú; tín ngưỡng tôn giáo; người có công). Công tác giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cơ bản ổn định, đúng quy trình, không có trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, tổ chức. 

Đổi mới công tác dân vận chính quyền theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”, huyện Ninh Hải còn phát huy được sức mạnh đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân với chính quyền địa phương nên huyện đã thực hiện tốt việc triển khai các chương trình, dự án. Nhiều địa phương, người dân đã bàn và quyết định trực tiếp các nội dung như tu sửa đường nội thôn, nội đồng, nguồn nhân dân đóng góp để bê tông hóa đường nông thôn, xây dựng cổng thôn… Các nội dung cụ thể tại địa phương được Nhân dân tham gia có ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định như: quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phát triển KT-XH, các mô hình sản xuất, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn.

Song song đó, huyện Ninh Hải cũng tập trung vào nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành đạt đươc những kết quả như: Các hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì ổn định; tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại các khu du lịch trọng điểm; triển khai hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các giải pháp hiệu quả phòng, chống hạn cục bộ trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm đảm bảo chất lượng. Rà soát, kiểm tra kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018. Chỉ đạo đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án như: Khu du lịch, khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải; mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi… Đối với chế độ chính sách cho đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội thực hiện kịp thời theo quy định; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo. Huy động và lồng ghép các chương trình, các nguồn vốn đầu tư thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3%; quan tâm giải quyết việc làm, tổ chức lớp đào tạo nghề lao động nông thôn và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động đạt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, cho biết thêm: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới, đồng thời nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ theo hướng gần dân, sát dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọn và giải quyết những vấn đề chính đáng mà người dân yêu cầu. Bên cạnh đó tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.