UBND tỉnh: Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng lối sống, phong cách văn hóa con người Ninh Thuận trong tình hình hiện nay”

(NTO) Ngày 29-11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng lối sống, phong cách văn hóa con người Ninh Thuận trong tình hình hiện nay”. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua tỉnh ta đã tích cực triển khai thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa con người với những chuẩn mực, đạo đức và lối sống tốt đẹp. Qua đó tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh hướng tới thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Q

Bên cạnh những kết quả đạt được, mặt trái của cơ chế thị trường đã có những tác động ảnh hưởng đến đạo đức lối sống, văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và Ninh Thuận nói riêng. Từ thực trạng đó, việc nâng cao những giá trị chuẩn mực, xây dựng lối sống, phong cách con người Ninh Thuận trong tình hình hiện nay là rất cần thiết. Theo đó, mục tiêu là xây dựng lối sống, phong cách con người Ninh Thuận phát triển toàn diện có đạo đức, nhân cách và lối sống đẹp, hướng đến chân - thiện - mỹ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận trong tình hình hiện nay. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa; coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa đúng thực chất; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người. Tập trung đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xem đây là tiền đề nhằm tạo động lực nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân ở khu dân cư, tạo ra được nhiều nơi vui chơi, giải trí cho nhân dân, đặc biệt là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với truyền thống nhân văn, bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Ninh Thuận hoàn thiện nhân cách.