Kết quả bước đầu thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”

(NTO) Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp. Qua 3 năm tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” trong hệ thống MTTQ tỉnh ta đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến nhân dân, năm 2015, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Nội dung trọng tâm của Đề án là đề ra các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp.

Người dân xã Phước Đại (Bác Ái) tham quan mua sắm tại phiên chợ hàng Việt. Ảnh: V.M

Đối với tỉnh ta, việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong hệ thống Mặt trận các cấp đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua thực hiện Đề án bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Công tác tổ chức kiện toàn tổ chức, cán bộ của Ban Tuyên giáo Mặt trận tỉnh được quan tâm; các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh đều có Ban Tuyên giáo đảm bảo về số lượng và chất lượng theo Quy định 282-QĐ/TW của Ban Bí thư. Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã có sự đổi mới tích cực. Ngoài việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan như: xây dựng các bảng pano, khẩu hiệu và tuyên truyền miệng thông qua các buổi lễ phát động, các buổi sinh hoạt nhân dân ở khu dân cư, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương mở các chuyên mục, chuyên trang như: chuyên mục “Đại đoàn kết dân tộc” mỗi tháng 1 lần trên Đài PTTH tỉnh; chuyên trang “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên Báo Ninh Thuận; phối hợp với Báo Đại đoàn kết tuyên truyền về hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, quê hương, con người Ninh Thuận; xây dựng trang tin điện tử của MTTQ tỉnh và xuất bản Bản tin Mặt trận mỗi tháng 1 kỳ nhằm để mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Trong 3 năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện 1.268 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền; Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã xây dựng được 3 bảng pano tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về các mô hình dòng tộc tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông; thắp sáng đường quê; khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; chương trình xây dựng nông thôn mới; hiệu quả của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; gương cán bộ Mặt trận xã tiêu biểu…

Đối với công tác thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng có sự đổi mới, được thực hiện qua nhiều hình thức và mang lại hiệu quả tích cực. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện việc tiếp công dân vào thứ sáu hàng tuần; đã tiếp nhận và chuyển các cơ quan chức năng giải quyết 78 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; hướng dẫn cho Mặt trận cấp dưới thực hiện tốt việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử các cấp theo luật định; công tác nắm bắt tình hình nhân dân và chế độ báo cáo tình hình nhân dân theo định kỳ hàng quý. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì các cuộc giám sát về an toàn thực phẩm, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức phát 2.668 phiếu khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và tinh thần thái độ phục vụ của ngành y tế; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận và Thường trực HĐND tỉnh nắm bắt, thu thập ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri và nhân dân thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trước và sau các kỳ họp theo quy định; đã tổng hợp trên 2.900 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Ngoài ra, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội thông qua các thành viên là các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời phát huy vai trò của các vị thành viên trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ tương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến bà con giáo dân, tín đồ, phật tử… góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Mặt trận các huyện, thành phố và cơ sở đã xây dựng chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; thường xuyên làm tốt công tác thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều kênh để phán ảnh đến cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng giải quyết.

Theo đánh giá của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua 3 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” bước đầu đã mmang lại kết quả tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thông suốt trong hệ thống Mặt trận; nội dung tuyên truyền khá toàn diện và phong phú; hình thức tuyên truyền ngày càng được mở rộng, từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được phát huy đúng mức; công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội được thực hiện tốt hơn.