Chuyển biến tích cực qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở huyện Ninh Sơn

(NTO) Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện chung của huyện. Do vậy, sau 2 năm triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Để Chỉ thị số 05-CT/TW được nhận thức một cách sâu sắc và thực hiện nghiêm túc từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn đã tổ chức quán triệt những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Kết quả, toàn huyện đã tổ chức được 57 lớp, với tổng số 5.484 lượt người tham dự, trong số này có 3.592 lượt đảng viên tham gia học tập, đạt trên 90% tổng số đảng viên. Sau khi học tập, quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập, tu dưỡng đạo đức; đồng thời triển khai việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Nội dung đăng ký thực hiện của các tập thể, cá nhân đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời lấy đó làm căn cứ thực tiễn để soi rọi bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và phong cách làm việc, mang lại kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc đạt chất lượng, hiệu quả, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cá nhân, tổ chức...

Trung tâm huyện Ninh Sơn.Ảnh: Thanh Long

Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị để xây dựng các mô hình “học tập và làm theo”; tổ chức các hoạt động thiết thực, đi vào chiều sâu để nhân rộng điển hình, nhằm tạo sự đồng bộ và phong phú trong việc học tập và làm theo Bác. Đơn cử như, năm 2017, với nội dung Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo tham mưu tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về Tư tưởng và phong cách của Người, đã thu hút 787 bài dự thi của cán bộ, đảng viên trên toàn huyện tham gia. Năm 2018, với Chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy đã và đang tập trung chỉ đạo và triển khai tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự nghiên cứu, tìm hiểu về kho tàng tư tưởng và phong cách của Bác để từ đó có kế hoạch “làm theo”, áp dụng vào công việc hàng ngày, tạo được không khí thi đua và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện.

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, điển hình như: Mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Tín dụng tiết kiệm” của Hội Phụ nữ; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh; các phong trào, hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, bạn giúp bạn, vì bạn nghèo của tổ chức Đoàn-Hội-Đội. Bên cạnh các hoạt động, các mô hình tiêu biểu cũng đã xuất hiện thêm nhiều gương điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác như: bà Trần Thị Chích, cán bộ hưu trí và một số gương thanh niên tiêu biểu như Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Hoài Viễn, Nguyễn Thị Bích Phượng, Võ Thị Ngọc Huyền…

Phát huy những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng đưa việc thực hiện nội dung Chuyên đề toàn khóa và của năm 2018, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm tăng sức chiến đấu trong việc phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các phong trào thi đua trên địa bàn huyện.