• Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Công Hải (Thuận Bắc)
  •