• Ban Tuyên giáo Trung ương: Tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 7 năm 2018
  •