• Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)