• Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ 15