• Khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái (Cảng cá Đông Hải) dự án cần thiết cho ngư dân
  •