• Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty Điện gió Đầm Nại
  •