• Họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh và 42 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước