• Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW làm việc với tỉnh ta
  •