• Đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh ta về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo.
  •