• Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương