• Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 7-10-2013