• Sở Giáo dục và Đào tạo: Công bố quy hoạch ngành và chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020