• Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 13-5-2019