• Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy
  •