• Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với xã Phước Diêm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
  •